Start arrow Pedagog szkolny
Pedagog szkolny

Uprzejmie informuję, że w każdy wtorek do godziny 17:00 pełnię popołudniowy dyżur dla rodziców i chętnych uczniów

Zapraszam - Pedagog szkolny Dorota Dziubek

Pedagog szkolny

Kto to jest i czym się zajmuje?

Jest osobą pracującą w szkole, która pogłębia i rozszerza oraz uzupełnia działania dydaktyczno-wychowawcze realizowane przez nauczycieli.

Pedagog organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. Najważniejszym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń i jego dobro. Praca pedagoga polega m.in. na:

 • pomocy wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;
 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom;
 • zorganizowanie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci wymagających takiej pomocy;
 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
 • współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);
 • prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;
 • doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

Pedagog szkolny współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, takimi jak:

 • Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wolsztynie
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siedlcu
 • Centrum Pomocy Rodzinie
 • Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień w Siedlcu
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Poradnią Zdrowia Psychicznego w Wolsztynie
 • Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich w Wolsztynie
 • Komendą Powiatową Policji w Wolsztynie oraz Posterunkiem Policji w Siedlcu
 • Pedagogami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Plan pracy pedagoga szkolnego: pobierz

Dyżury pedagoga szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Siedlcu:

Dorota Dziubek - klasy IVI, V, VIII.

 • Poniedziałek: 8.00 – 11.30
 • Wtorek: 8.00 – 11.30
 • Środa: 8.00 – 9.30
 • Piątek: 8.00 – 10.30
Kontakt z pedagogiem: dorota_d2@o2.pl

W pilnych sprawach można kontaktować się poza podanymi godzinami.

Katarzyna Nowak:
 • Poniedziałek 8.30 - 11.30
 • Wtorek - 8.30. - 11.30
 • Czwartek - 9.30 - 11.30
 • Piątek - 8.30 - 11.30

  tel. 604981200

Szkolnictwo zawodowe - linki

Punkt konsultacyjny w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. 5 Stycznia 5
 • Punkt Konsultacyjny Szkoła Podstawowa nr 1 Wolsztyn ulica Poniatowskiego 1

Punkt czynny: czwartek 900 – 1300, piątek 1400 – 1800

Materiały: