Start arrow Samorząd uczniowski arrow Regulamin samorządu uczniowskiego
Regulamin samorządu uczniowskiego PDF Drukuj Email
Wpisa: Admin   
20.09.2006.
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SIEDLCU

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlcu.

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlcu zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:

 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 2. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
 3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
 4. realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 5. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 6. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 7. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 4

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun (lub Opiekunowie) SU.

§ 5

Opiekuna SU wybiera Zarząd SU, po uprzednim wyrażeniu zgody przez kandydata.

§ 6

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

 1. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
 2. inspirowanie uczniów do działania,
 3. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§ 7

Do wybieralnych organów SU należą:

 1. Rada Samorządów Klasowych.
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Ich kadencja trwa 1 rok . Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

§ 8

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

 1. identyfikują potrzeby uczniów,
 2. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 3. informują uczniów o działalności Zarządu SU.

Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

§ 9

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

 1. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
 2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,
 3. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 4. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
§ 10

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

 1. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
 2. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
 3. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,
 4. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły
 5. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.

Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał.

§ 11

Do kompetencji Zarządu SU należy:

 1. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
 2. opracowanie rocznego planu działania SU,
 3. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
 4. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

§ 12

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

 1. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
 2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
 3. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
 4. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 5. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
 6. informowanie o bieżącej działalności za pośrednictwem strony internetowej Szkoły.
§ 13

Zarząd SU składa się z:

 1. Przewodniczącego SU,
 2. Wiceprzewodniczącego SU,
 3. Skarbnika,
 4. 2 stałych członków Zarządu.
§ 14

Przewodniczący SU:

 1. kieruje pracą Zarządu SU,
 2. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
 3. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
 4. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,
 5. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.
§ 15

Skarbnik Zarządu:

 1. gromadzi środki finansowe,
 2. corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi SU oraz Radzie Samorządów Klasowych.
§ 16

Podział obowiązków i zadań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

§ 17
 1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 18

Rada Samorządów Klasowych składa się z przewodniczących samorządów klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum, którzy są wybierani w ciągu trzech pierwszych tygodniach roku szkolnego.

Zarząd SU wybierany jest w wyborach równych, tajnych, powszechnych i bezpośrednich.

§ 19

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły z w/w klas.

§ 20

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

 1. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły z w/w klas, pod warunkiem, że w roku poprzedzającym wybory miał ocenę z zachowania co najmniej poprawną.
 2. Przedstawiciela Samorządu Klasowego w Radzie SU – posiada każdy uczeń danej klasy,
§ 21

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpó¼niej na 3. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

§ 22

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel każdej klasy, który nie jest kandydatem.

§ 23

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 2 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

 1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów w terminie 1 tygodnia,
 2. ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej na 1 tydzień przed terminem wyborów,
 3. przygotowanie wyborów,
 4. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
 5. przeprowadzenie wyborów,
 6. obliczenie głosów,
 7. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.
§ 24

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

 1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 1 tygodnia przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.
 2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
 3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
 4. Członkami Zarządu SU zostaje pierwszych 5 osób, które otrzymało największą liczbę głosów.
 5. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
 6. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
 7. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.
§ 25
 1. 1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

  1. rezygnacji,
  2. końca kadencji,
  3. po ukończeniu nauki w szkole.
 2. 2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:
  1. rezygnacji,
  2. końca kadencji,
  3. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
 3. 3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
  1. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
  2. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
  3. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
  4. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

Rozdział VI: FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

§ 26

SU działa w oparciu o fundusze gromadzone podczas imprez o charakterze dochodowym lub środki przyznane przez organy, stowarzyszenia, instytucje i organizacje wspierające działalność SU oraz sponsorów prywatnych.

Zmieniony ( 25.09.2008. )
 
« poprzedni artyku